"The Star of Bethlehem" Planetarium Show

"The Star of Bethlehem" Planetarium Show

Lueninghoener Planetarium
Sunday, December 15, 2019 - 7:00pm12/15/2019 7:00pm 12/15/2019 7:00pm "The Star of Bethlehem" Planetarium Show

Don't miss out on this holiday tradition! "The Star of Bethlehem" will be shown at the Lueninghoener Planetarium Sunday, December 15th at 7 PM.

Lueninghoener Planetarium Midland University info@midlandu.edu America/Chicago public

Don't miss out on this holiday tradition! "The Star of Bethlehem" will be shown at the Lueninghoener Planetarium Sunday, December 15th at 7 PM.